dilluns, 26 de maig del 2008

TICaula. Parvulari i cicle inicial.


Dintre de XTEC a Escola oberta podem veure el TIC aula al Parvulari. En aquest apartat podem veure diferents maneres d'assolir nous aprenentatges amb les tecnologies.
Si cliquem dintre aquest apartat podem veure 6 subapartats delsquals els dos primers m'han semblat molt interessants i relacionats amb les noves tecnologies amb els infants.
- Aprenentatge amb les TIC a l'aula:
Els TIc en aquests últims anys han pres molta importància a nivell escolar. és important que els infants poguin adquirir nous aprenentatges que estan dintre del curriculum amb les noves tecnologies per poder treballar d'una amnera diferent i adquirint uns nous coneixements. Els TIC condicionen però no determinen els usos pedagògics. Existeixen programes que treballen sobre algun aspecte curricular d'una forma inductiva i creativa. El que cal es conèixer-les i saber-les tractar.
-Tipologia d'activitats: experiències:
En aquest apartat podem comprobar diferents tipologies d'activitats utilitzant les noves tecnologies: racons de classe, projectes, treball en petit grup, iniciació al treball amb ordinador, tallers internivells, treball col·lesctiu: grup classe, projecte telemàtics col·laboratius i Tasques habituals:rutines.